Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Τροφίμων

• Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) ISO 22000, BRC
• IFS, Agro 1.1& 1.2
• Συστήματα Ολοκληρωμένης Γεωργικής Διαχείρισης EUREPGAP, IFA, Agro 2.1 & 2.2
• Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων Οδηγία 178/2002, UNI 11020, UNI 10939
• Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Χοιρινού Κρέατος Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
• Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Agro 4.1, 4.2
• Εφαρμογή Προβλέψεων Υποχρεωτικών ή/και Προαιρετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα Τρόφιμα (1760:00, 1720:97, 2092:91, 1804:99 κλπ)

Διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλον

• Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000
• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS 761/2001, ISO 14000
• Συστήματα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ISMS, ISO 27000

Διαπίστευση

• Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών ή/και Διακριβώσεων ISO 17025:2005, ISO 15189:2003
• Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης ISO 17021:2006 (EN 45012, ISO Guide 66, ISO Guide 62)
• Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Προσωπικού ISO 17024:2003 (EN 45013)
• Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Ελέγχου Προϊόντων ISO 17020 (EN 45004)
• Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων EN 45011

Ασφάλεια Προϊόντων και Διεργασιών

• Εφαρμογή Οδηγιών Νέας Προσέγγισης-Σήμανση CE
• Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
• Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS ISO 18000, ΕΛΟΤ 1801
• Μελέτες SEVEZO
• REACH