Στήριξη για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταποίησης

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων διάρκειας 36 μηνών κατά μέγιστο, σε μια από τις εξής κατευθύνσεις:

Α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής/ διάθεσής τους, διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Επίσης θα ενισχύονται ενέργειες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και δαπάνες που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής/ διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Β) Ψηφιακή Βιομηχανία. Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού/ διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής τους διαδικασίας και στην προετοιμασία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκ ευρώ. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000 έως 3.000.000€.

Τα ποσοστά της επιχορήγησης θα κυμαίνονται μεταξύ 30%-45% για μικρές επιχειρήσεις και μεταξύ 20-35% για μεσαίες (ανάλογα με την Περιφέρεια).