Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης

• Χωροταξική ένταξη της περιοχής
• Ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης της περιοχής
• Επιπτώσεις εθνικής και κοινοτικής πολιτικής στην περιοχή
• Ανάλυση μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
• Αναπτυξιακή κατεύθυνση – εξειδίκευση στόχων
• Αναλυτική παρουσίαση προτάσεων – ενεργειών
• Δυνατότητα ένταξης των προτεινόμενων έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης

• Διερεύνηση και απεικόνιση των κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών δυναμικών που χαρακτηρίζουν την περιοχή.
• Αξιολόγηση των προβλημάτων και αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής, καθορισμός στρατηγικών και τακτικών στόχων και στρατηγικής ανάπτυξης.
• Σύνταξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

Μελέτες ανάπτυξης αγροτουρισμού

• Έρευνα δυνατοτήτων ανάπτυξης αγροτουριστικών προϊόντων
• Swot analysis των ενδεικνυόμενων περιοχών
• Ολοκληρωμένες προτάσεις για την δυνατότητα ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων τόσο σε συνεταιριστικές οργανώσεις όσο και σε ιδιώτες
• Μελέτες οργάνωσης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
• Προτάσεις προώθησης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
• Προτάσεις χρηματοδότησης για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

• Έρευνα δυνατοτήτων αξιοποίησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς
• Χωροταξική, αρχιτεκτονική μελέτη, των στοιχείων ενδιαφέροντος
• Παράθεση παράλληλων περιπτώσεων επιτυχημένης ανάδειξης πολιτιστικών στοιχείων
• Προτάσεις ανάδειξης των πολιτιστικών στοιχείων και προώθησης τους στην αγορά.