Επιχορηγήσεις για την στήριξη υφιστάμενων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την αειφορική ανάπτυξη

Τι δαπάνες επιδοτεί το μέτρο:

Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

• Αγορά γης (σε ποσοστό έως 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης και σε ποσοστό έως 15% για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις)
• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
• Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
• Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
• Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού
• Ο Φ.Π.Α.
• Οι δαπάνες για αγορά ζώων
• Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά
• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
• Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης

Μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων

Τα 500.000€.

Ποσοστό επιδότησης

Όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη & την Εύβοια

• Δυτική Ελλάδα
• Θεσσαλία
• Ήπειρος
• Κεντρική Μακεδονία
• Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

• Ιόνια Νησιά
• Πελοπόννησος
• Κρήτη
• Στερεά Ελλάδα
• Δυτική Μακεδονία
• Αττική

Το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται στο 60%

• Σε νέους γεωργούς ή σε γεωργούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
• Σε γεωργούς μειονεκτικών περιοχών