Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και σχετικών Προτύπων

• Καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας
• Ερμηνεία Απαιτήσεων Προτύπων με βάση το επιζητούμενο Πεδίο Πιστοποίησης ή/και Διαπίστευσης
• Ανάλυση επίσημων Κατευθυντήριων Οδηγιών Ερμηνείας των Προτύπων

Τεχνικές Απαιτήσεις Διαπίστευσης Εργαστηρίων

• Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων και Αβεβαιότητα Μετρήσεων και Αποτελεσμάτων Δοκιμών
• Επικύρωση και Επαλήθευση Μεθόδων Δοκιμών, Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
• Τεχνικές Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Ειδικά Θέματα Αγροτικής και Βιομηχανικής Παραγωγής

• Σχέδια Βελτίωσης και Ορθή Γεωργική Πρακτική
• Ορθή Βιομηχανική Πρακτική στην Ελαιουργία, στη Τυποποίηση Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς κλπ
• Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων
• Διαχείριση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων