0
Μελέτες
0
Πελάτες

Αξιοποίηση παραπροϊόντων ελαιοκαλλιέργειας

  • Θρυμματισμός ελαιοκλάδων
  • Κομποστοποίηση παραπροϊόντων
  • Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

Αξιοποίηση βιομάζας ως καύσιμο

  • Αξιοποίηση γεωργικών και βιομηχανικών υπολειμμάτων σε βιομηχανικές διεργασίες καύσης
  • Αξιοποίηση γεωργικών και βιομηχανικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας