Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Μέσα σε ένα ταχύτατα και διαρκώς εξελισσόμενο, ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς, η MIC σταθερά εξελίσσει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες που παρέχει, με άξονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Η συσσωρευμένη εμπειρία, η οργάνωση, η στελέχωση της εταιρείας και η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού της επιτρέπουν στη MIC να εξελίσσει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.

Το θεματικό πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι ευρύ και καλύπτει μεγάλο μέρος του φάσματος απαιτήσεων της Ελληνικής και της Διεθνούς αγοράς.

Σήμερα το σύνολο της δραστηριότητας της ΜΙC περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματικά πεδία :

Υπηρεσίες marketing και ανάπτυξης πωλήσεων

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τις μεθοδικές και στοχευμένες ενέργειες για λογαριασμό Ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους, την διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά και να μετρήσουν την ικανοποίηση των πελατών ώστε να αξιολογήσουν τη θέση τους στην αγορά και να επισημάνουν τους τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση της απόδοσής τους

Επενδύσεις και ανάπτυξη εργασιών

Οικονομικοτεχνικές μελέτες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Υπαγωγής επενδύσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα, Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας και ειδικών βιομηχανικών θεμάτων, εξαγορών και αποτίμησης αξίας

Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Μελέτες και Ολοκληρωμένα Προγράμματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μελέτες ανάπτυξης αγροτουρισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Υγιεινής & Ασφάλειας

Διαχειριστικά Συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Διαπιστεύσεις εργαστηρίων, περιβαλλοντικά συστήματα, ασφάλεια προϊόντων και διεργασιών

Υπηρεσίες Project Management

Project Management ερευνητικών έργων, έργων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναπτυξιακών προγραμμάτων/ έργων, τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων.

Εκπαίδευση (Ενδοεπιχειρησιακή, Διεπιχειρησιακή)

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συστημάτων διαχείρισης και σχετικών προτύπων, τεχνικών απαιτήσεων διαπίστευσης εργαστηρίων καθώς και σε ειδικά θέματα αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής.