Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Τροφίμων

 • Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) ISO 22000, BRC
 • IFS, Agro 1.1& 1.2
 • Συστήματα Ολοκληρωμένης Γεωργικής Διαχείρισης EUREPGAP, IFA, Agro 2.1 & 2.2
 • Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων Οδηγία 178/2002, UNI 11020, UNI 10939
 • Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Χοιρινού Κρέατος Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
 • Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Agro 4.1, 4.2
 • Εφαρμογή Προβλέψεων Υποχρεωτικών ή/και Προαιρετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα Τρόφιμα (1760:00, 1720:97, 2092:91, 1804:99 κλπ)

 

Διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλον

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS 761/2001, ISO 14000
 • Συστήματα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ISMS, ISO 27000

 

Διαπίστευση

 • Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών ή/και Διακριβώσεων ISO 17025:2005, ISO 15189:2003
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης ISO 17021:2006 (EN 45012, ISO Guide 66, ISO Guide 62)
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Προσωπικού ISO 17024:2003 (EN 45013)
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Ελέγχου Προϊόντων ISO 17020 (EN 45004)
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων EN 45011

 

Ασφάλεια Προϊόντων και Διεργασιών

 • Εφαρμογή Οδηγιών Νέας Προσέγγισης-Σήμανση CE
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS ISO 18000, ΕΛΟΤ 1801
 • Μελέτες SEVEZO
 • REACH