Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Χωροταξική ένταξη της περιοχής
 • Ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης της περιοχής
 • Επιπτώσεις εθνικής και κοινοτικής πολιτικής στην περιοχή
 • Ανάλυση μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
 • Αναπτυξιακή κατεύθυνση – εξειδίκευση στόχων
 • Αναλυτική παρουσίαση προτάσεων – ενεργειών
 • Δυνατότητα ένταξης των προτεινόμενων έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης

 • Διερεύνηση και απεικόνιση των κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών δυναμικών που χαρακτηρίζουν την περιοχή.
 • Αξιολόγηση των προβλημάτων και αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής, καθορισμός στρατηγικών και τακτικών στόχων και στρατηγικής ανάπτυξης.
 • Σύνταξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

 

Μελέτες ανάπτυξης αγροτουρισμού

 • Έρευνα δυνατοτήτων ανάπτυξης αγροτουριστικών προϊόντων
 • Swot analysis των ενδεικνυόμενων περιοχών
 • Ολοκληρωμένες προτάσεις για την δυνατότητα ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων τόσο σε συνεταιριστικές οργανώσεις όσο και σε ιδιώτες
 • Μελέτες οργάνωσης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
 • Προτάσεις προώθησης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
 • Προτάσεις χρηματοδότησης για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

 

Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • Έρευνα δυνατοτήτων αξιοποίησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Χωροταξική, αρχιτεκτονική μελέτη, των στοιχείων ενδιαφέροντος
 • Παράθεση παράλληλων περιπτώσεων επιτυχημένης ανάδειξης πολιτιστικών στοιχείων
 • Προτάσεις ανάδειξης των πολιτιστικών στοιχείων και προώθησης τους στην αγορά.