Μελέτες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ( Business Plans )

Στις μελέτες αυτές, αναλύονται τα ακόλουθα θέματα:

 • Αξιολογείται το οικονομικό και το εμπορικό περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Γίνονται προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων και των λοιπών εσόδων
 • Αναλύεται η οργάνωση και οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Γίνονται προτάσεις οργάνωσης και στελέχωσης.
 • Διερευνείται ο χώρος των πηγών προμηθείας πρώτων υλών
 • Αναλύεται και αξιολογείται η οικονομική κατάσταση και χρηματοοικονομική δομή της επιχείρησης.
 • Καταρτίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα (Στις περιπτώσεις που προβλέπονται επενδύσεις)
 • Καταρτίζονται τα σχέδια ενεργειών και άλλων δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων πωλήσεων.
 • Γίνεται προγραμματισμός παραγωγής
 • Υπολογίζονται σε ανάγκες σε κεφάλαια για τις επενδύσεις και το κεφάλαιο κίνησης, και διευρύνονται οι τρόποι χρηματοδότησης
 • Καταστρώνεται αναλυτικά ο οικονομικός προγραμματισμός για χρονικό διάστημα 2 έως 5 ετών
 • Επισημαίνονται τα ισχυρά και τα ασθενή (σε σχέση με τον ανταγωνισμό) σημεία της επιχείρησης, διατυπώνεται η στρατηγική και προσδιορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης.
 • Ανάλυση SWOT – Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές
 • Γίνεται πρόβλεψη λογαριασμού εκμετάλλευσης και ταμειακών ροών. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και υπολογισμός της αξίας που θα έχει η επιχείρηση κατά την λήξη του επιχειρησιακού σχεδίου

 

Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα

Στις μελέτες αυτές καλύπτονται όλες τα απαιτούμενα στοιχεία για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στα επιμέρους Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ανάμεσα στα απαιτούμενα στοιχεία εξετάζονται και τα ακόλουθα :

 • Ανάλυση του οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση της παραγωγικής δραστηριότητας – Διερεύνηση των απαιτούμενων επεμβάσεων
 • Επενδυτικό πρόγραμμα – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Χρηματοδοτικό σχήμα
 • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
 • Πλεονεκτήματα στην λειτουργία της επιχείρησης από τις προτεινόμενες επεμβάσεις
 • Πρόγραμμα προβλεπόμενων πωλήσεων
 • Καταρτίζονται τα σχέδια ενεργειών και άλλων δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων πωλήσεων.
 • Ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας
 • Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου και εκτίμηση των δυνατοτήτων για υπαγωγής του σε αναπτυξιακά προγράμματα

Επίσης γίνεται:

 • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου της επενδυτικής πρότασης στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη για την υπαγωγή της επένδυσης
 • Παρακολούθηση και διαχειριστική υποστήριξη για την ορθή υλοποίηση της επένδυσης

 

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

Στις μελέτες αυτές εξετάζεται η σκοπιμότητα μιας νέας επένδυσης, διερευνώντας την εμπορική προοπτική των προϊόντων της επένδυσης και εκτιμώντας τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη της. Χρησιμοποιούνται και για την υπαγωγή των επενδύσεων σε αναπτυξιακά – επιδοτούμενα προγράμματα. Στις μελέτες αυτές πραγματοποιούνται οι παρακάτω αναλύσεις:

 • Υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης
 • Ασθενή και Ισχυρά σημεία της επιχείρησης
 • Λειτουργία του ανταγωνισμού και της αγοράς
 • Πρόγραμμα πωλήσεων
 • Απαιτούμενο προσωπικό
 • Κόστος παραγωγής
 • Δαπάνες διοίκησης και διάθεσης
 • Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης – Αριθμοδείκτες
 • Ταμειακές Ροές ( Cash Flow )
 • Προστιθέμενη αξία
 • Ανάλυση SWOT – Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές
 • Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων (sensitivity analysis)
 • Νεκρό σημείο λειτουργίας (break-even point)
 • Αξιολόγηση της επένδυσης – Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) – Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR)

Σκοπός μιας τέτοιας μελέτης είναι η υποβοήθηση των φορέων της επιχείρησης στη λήψη της τελικής απόφασης για την υλοποίηση μιας επένδυσης. Επίσης, τέτοιου είδους μελέτες χρησιμοποιούνται – αξιολογούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

 

Μελέτες βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών κλάδων

Στις μελέτες βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών κλάδων καλύπτονται θέματα όπως:

 • Διαχρονική εξέλιξη του παραγωγικού δυναμικού στη χώρα
 • Διαχρονική εξέλιξη του μεγέθους και των χαρακτηριστικών της αγοράς
 • Σύγκριση της πορείας και των χαρακτηριστικών του κλάδου στην Ελλάδα σε σχέση με τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά
 • Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων και συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Εξωτερικό Εμπόριο
 • Όροι εμπορίου και στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής
 • Προβλεπόμενες τάσεις του κλάδου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

 

Αποτιμήσεις παγίων και εμπορικής αξίας επιχειρήσεων

Η αποτίμηση των παγίων και της εμπορικής αξίας των επιχειρήσεων πραγματοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας και σε περιπτώσεις συγχώνευσης ή απορρόφησης. Εξετάζεται τόσο η εμπορική αξία της εταιρείας, όσο και η υπεραξία της. Σε μία μελέτη αποτίμησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Ανάλυση της εταιρείας και του κλάδου στον οποίο ανήκει
 • Υπολογισμός της τρέχουσας πραγματικής αξίας των παγίων
 • Αξιολόγηση και αναπροσαρμογή όλων των λοιπών μεγεθών του ενεργητικού και του παθητικού
 • Κατάρτιση του τρέχοντος αναμορφωμένου ισολογισμού και προσδιορισμός της πραγματικής καθαρής θέσης
 • Κατάστρωση σεναρίων εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης
 • Εξέλιξη οικονομικών της μεγεθών και των επιβαρύνσεων της
 • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων και αναμενόμενες ταμειακές ροές
 • Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί
 • Υπολογισμός της εμπορικής αξίας με τις κατάλληλες τεχνικές αποτίμησης

 

Εξαγορές – Συγχωνεύσεις

Υπηρεσίες για την αναζήτηση, αξιολόγηση, διαπραγμάτευση επιχειρήσεων για εξαγορές ή συγχωνεύσεις.