Έρευνα αγοράς, για προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό

Ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την είσοδο σε αγορές του εξωτερικού απαιτεί πληροφορίες για το μέγεθος και πολλά άλλα στοιχεία της αγοράς, όπως:

 • Αξιολόγηση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της χώρας
 • Το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό – κυριότερες επιχειρήσεις
 • Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της αγοράς
 • Ο ανταγωνισμός
 • Τιμές και οι όροι πωλήσεων
 • Τα δίκτυα πωλήσεων και διανομής
 • Το νομικό πλαίσιο εισαγωγών για τα εξεταζόμενα προϊόντα

Σκοπός της διερεύνησης των ξένων αγορών είναι να προσδιορίσει τις δυνατότητες διείσδυσης και τις προϋποθέσεις για να ληφθεί η απόφαση για την είσοδο στην αγορά και να γίνουν:

 • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των εξαγωγών
 • Η ανάπτυξη καναλιών διανομής
 • Η συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις

 

Οργάνωση πωλήσεων και ανάπτυξη των εξαγωγών

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τις μεθοδικές και στοχευμένες ενέργειες για λογαριασμό Ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους. Οι υπηρεσίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη προϊοντικής γκάμας (καθορισμός ποιότητας, τιμής, συσκευασίας, ετικέτας, κλπ) που είναι αναγκαία για κάθε αγορά
 • Δημιουργία καταλόγων με εν δυνάμει πελάτες στο εξωτερικό
 • Οργάνωση και υλοποίηση επιχειρηματικών επαφών στο εξωτερικό
 • Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών προώθησης στο εξωτερικό
 • Παρακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών επαφών καθόλη την διάρκεια συνεργασίας

 

Έρευνες αγοράς, για προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα

Η έρευνα αγοράς δίδει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και την κατάστρωση και εφαρμογή σχεδίων marketing ή πωλήσεων. Στις μελέτες – έρευνες αγοράς της Ελληνικής Αγοράς εξετάζονται :

 • Το παραγωγικό δυναμικό
 • Το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας
 • Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της αγοράς
 • Η γεωγραφική κατανομή της αγοράς
 • Ο ανταγωνισμός
 • Τιμές και οι όροι πωλήσεων
 • Μερίδια αγοράς
 • Τα δίκτυα πωλήσεων και διανομής
 • Η δυνατότητα εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά
 • Εκτιμήσεις και σενάρια πωλήσεων
 • Οι προϋποθέσεις και μέσα υλοποίησης της διεύρυνσης της αγοράς

 

Μέτρηση της Ικανοποίησης των πελατών

Η μέτρηση της Ικανοποίησης των πελατών μιας επιχείρησης παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη θέση της στην αγορά και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση της απόδοσής της.

Η μέτρηση της Ικανοποίησης των πελατών γίνεται με πρωτογενή έρευνα και τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων.

Με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων πολυκριτηριακής ανάλυσης, προκύπτουν αριθμητικές τιμές για:

 • Τη συνολική ικανοποίηση του πελάτη
 • Την ικανοποίησή του για κάθε επιμέρους παράμετρο (π.χ. ποιότητα προϊόντων, εξυπηρέτηση κλπ).
 • Τη βαρύτητα κάθε παραμέτρου στη διαμόρφωση της Ικανοποίησης του πελάτη.