Μέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσειςΕπιχορηγήσεις για την στήριξη υφιστάμενων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την αειφορική ανάπτυξη

Τι δαπάνες επιδοτεί το μέτρο:

Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

 • Αγορά γης (σε ποσοστό έως 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης και σε ποσοστό έως 15% για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις)
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού
 • Ο Φ.Π.Α.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης

Μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων

Τα 500.000€.

Ποσοστό επιδότησης

75% Όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη & την Εύβοια
50% Δυτική Ελλάδα
Θεσσαλία
Ήπειρος
Κεντρική Μακεδονία
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
40% Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Κρήτη
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Αττική

Το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται στο 60%

 • σε νέους γεωργούς ή σε γεωργούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
 • Σε γεωργούς μειονεκτικών περιοχών